Centrum Szkoleń Wysokościowych oferuje  szkolenia indywidualne dostosowane do rzeczywistych potrzeb klienta. Szkolenia te prowadzimy zarówno dla osób prywatnych jak i dla firm. Program powstaje po analizie potrzeb szkolenia oraz w ścisłej współpracy z klientem. Miejsce i termin szkolenie zgodny z zapotrzebowaniem klienta.

 

Szkolenia indywidualne prowadzimy z zakresu:

- prac w dostępie budowlanym

- prac w dostępie linowym

- zaawansowanych technik ratowniczych

- technik linowych wykorzystywanych w sporcie

- Team Building

 

W sprawie organizacji szkolenia indywidualnego prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów.

ŚOI (Środki Ochrony Indywidualnej)

Celem przeglądu jest sprawdzenie sprzętu ochrony indywidualnej pod kątem jego dalszego bezpiecznego eksploatowania zgodnego z normą PN-EN 365 na podstawie Dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz wskazówek i zaleceń producenta.

 Przeglądy Środków Ochrony Indywidualnej sprzętu takiego jak: szelki, liny, absorbery energii, kaski, karabinki muszą być wykonywane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy przez osobę kompetentną, czyli producenta lub osobę upoważnioną przez producenta.

Kontrola Środków Ochrony Indywidualnej dzieli się na trzy poziomy:

 • kontrola przed pierwszym wprowadzeniem do użytku
 • kontrola przed każdym użyciem
 • kontrola okresowa (nie rzadziej niż raz na 12miesięcy) przeprowadzona przez inspektora

W skład przeglądu wchodzi:

 • sprawdzenie sprzętu
 • sporządzenie dokumentacji
 • raport z przeglądu

Ofertę na przegląd sprzętu dostosowujemy indywidualnie do potrzeb klienta – zapraszamy do składania zapytań

Prowadzimy szkolenia bhp oraz doradztwo w zakresie BHP w szerokorozumianych pracach na wysokości. Doradztwo prowadzimy w oparciu o przepisy prawne i zalecenia producentów ŚOI oraz własne doświadczenia.

BHP

Pracodawca jest odpowiedzialny za zapoznanie pracownika z przepisami i zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez niego prac oraz za wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.

Prowadzimy szkolenia:

Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy)

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.  Prace na wysokości są kwalifikowane do prac szczególnie niebezpiecznych!

DORADZTWO BHP

Doradztwo obejmuje:

 • stosowane środków ochrony indywidualnej
 • stosowane środków ochrony zbiorowej
 • szkolenia
 • dokumentacja (ocena ryzyka zawodowego, plan ratowniczy, IBWR instrukcja bezpiecznego wykonania robót, instrukcja pracy)
 • przegląd środków ochrony indywidualnej
 • zagrożeniach na stanowisku pracy
 • nadzór ratowniczy
 • przepisy prawne, zlecenia producentów.

Skontaktuj się z nami

logo